Een gratis en reclame vrije service van Shih Tzu EU-NL

A free and commercial free service by Shih Tzu EU-NL


 

shihtzu.eu en shihtzu.nl zijn beide domeinen voor de ras Shih Tzu in het algemeen.

De servers te Kopenhagen en Berlijn zijn het snelle HP type en hebben onbeperkte downstream per maand

 

Onze voorwaarden (zijn in uw en ons belang):

►1. Slechts alleen voor nesten en pups welke volledig van stamboom worden voorzien

en waarvan beide ouders een door de RvB erkende stamboom bezitten! Eveneens pups welke strikt en allen op eigen kennelsite worden aangeboden. Enigerlei andere wijze of met contact-adressen wordt NIET geaccepteerd. Per kennel 2 advertenties maximaal tegelijk (BEN).

►2. De duur van plaatsing bedraagt standaard 10 weken (tot 15 weken is optioneel)

►3. Het maximaal aantal per huisadres is 3 x een pagina per jaar (meer is optioneel)

►4. Geheel gratis wordt voor een nest een hele pagina als deze vervaardigd.

Op de pagina kunnen:

- Tekst naar eigen wens (Nederlands/Engels), zoals: wetenswaardigheden, een telefoonnummer, etc.

- Foto's, voorlopig  maximaal 8, in zo goed mogelijke kwaliteit, dat is tenslotte in uw eigen belang.

- Standaard:

- (kennel)naam boven aan pagina

- doorlink-button naar eigen internetsite (bij ontbreken daarvan optioneel de huis-adres gegevens)

Noot:

(wij behouden ons het recht voor, bij enig misbruik tav bovenstaande, de voorwaarden te tussentijds te wijzigen echter zullen deze wijzigingen niet van invloed zijn op reeds aanwezige informatie-pagina's voor zover deze geen misbruik verwijtbaar is. Er wordt niets gedaan alvorens er contact is opgenomen en geweest. Eveneens zullen wij en masse prdoductie niet op enigerlei wijze honoreren en ondersteunen middels adverteren, eveneens in geval van enigerlei massa productie vervallen alle bovenstaande criteria)

~~

 

shihtzu.eu and shihtzu.nl are both domains for purebred  Shih Tzu in common.

The servers in Copenhagen and Berlin are fast HP type and have unlimited capacity

 

Our Terms (are in your and our interrest):

►1. Only for litters and pups  and on which bothe parents have a full approved FCI/AKC/CKC pedigree! NOT accepeted are pups shown on others than own websites ore with contact-adresses elsewhere. Maximal 2 litters same time per kennel (BEN).

►2. The time for placing is standard 10 weeks (up to max. 10 weeks is optional)

►3. The maximum is per adress 3 x a page per year (more is optionall)

►4. Fully free a page will be made like this one per litter.

On this page:

- Text by own demand (Dutch/English), like: things to know, a telephonenummer, etc.

- Photos, for now max. 8, in best possible quality, which is important for own interrest.

- Standard:

- (kennel)name on top of the page

- link-button to own internetsite (when not available as option the (home)adress)

Note:

(we do keep rights, in case(s) of abuse, to change our terms. These changes, however will not have any effect on information-pages already present unless they also are in connection with an abuse. We take no action before we have made contact)

In general: if we suspect mass breedings or even puppymilling activities we will reject a demand of support at all times without an explaination. we will reject then all demands !


 

 

06-04-2011-ST-NL-EU